ALGEMENE VOORWAARDEN AMTEC TECHNICAL SERVICES

1. Algemeen
a. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van iedere overeenkomst die met Amtec Technical Services, hierna te noemen Amtec, wordt gesloten.
b. Deze voorwaarden prevaleren ten alle tijde boven door de wederpartij gehanteerde voorwaarden.
c. Afwijkende bepalingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk te zijn overeengekomen.

2. Aanbiedingen
a. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
b. Alle offertes en prijsopgaven zijn exclusief omzetbelasting, tenzij anders is vermeld.
c. Een aanbieding c.q. offerte heeft een geldigheidsduur van dertig dagen.
d. Het doen van een aanbieding respectievelijk het uitbrengen van een offerte verplicht Amtec niet tot het accepteren van een order.

3. Totstandkoming overeenkomst
a. Een overeenkomst met Amtec komt pas tot stand nadat Amtec de opdracht schriftelijk heeft aanvaard dan wel heeft bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
b. Later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden Amtec slechts als deze door Amtec schriftelijk zijn bevestigd.
c. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij voldoende kredietwaardig blijkt te zijn voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.
d. Amtec is gerechtigd om bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens tot presteren over te gaan, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan de betalingsverplichting als aan de overige verplichtingen wordt voldaan.

4. Verhuur/uitleen apparaten
a. Amtec is gehouden het gehuurde/in bruikleen verstrekte in goede staat ter beschikking te stellen.
b. De huurder/bruiklener is verplicht het gehuurde/geleende in goede staat te houden.
c. De normale kosten, die met het gebruik samenhangen, zijn voor rekening van de huurder/bruiklener.
d. Het is de huurder/bruiklener verboden een ander gebruik van de gehuurde/geleende apparatuur/apparaat te maken dan het doel waarvoor de apparatuur/apparaat bestemd is.
e. De huurder/bruiklener is aansprakelijk voor schade die door schuld of risico van de huurder/bruiklener is ontstaan.
f. De huurder is verplicht de huurprijs op het overeengekomen tijdstip te voldoen. Bij gebreke hiervan is Amtec gerechtigd de huurovereenkomst per aangetekende brief te ontbinden. De huurder is verplicht het gehuurde terstond ter beschikking van Amtec te stellen.
g. Bij het einde van de huur-/bruikleenovereenkomst is de huurder/bruiklener verplicht het gehuurde/geleende in goede staat ter beschikking van Amtec te stellen.

5. Test
a. Andere dan de normale, vanwege Amtec uitgevoerde, tests geschieden voor rekening van de wederpartij.

6. Levering
a. Vanaf het moment van sluiting van de koopovereenkomst, is het gekochte voor risico van de wederpartij. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt levering aan het huis/zaakadres van de wederpartij. Franco-levering geschiedt alleen indien en voorzover dit door Amtec met de wederpartij is overeengekomen en op de factuur of anderszins wordt aangegeven.
b. De wederpartij is verplicht het geleverde terstond bij de aflevering, doch in ieder geval binnen drie werkdagen na aflevering, op eventuele tekorten en/of beschadigingen te controleren.
c. Eventuele tekorten en/of beschadigingen van het geleverde dient de wederpartij op de afleveringsbon, de factuur en/of op de vervoersdocumenten te laten vermelden, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt het geleverde te hebben goedgekeurd. Nadien binnengekomen klachten zullen niet meer in behandeling worden genomen.
d. Amtec is gerechtigd om te leveren in gedeeltes, welke Amtec afzonderlijk kan factureren.
e. Opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

7. Vervoer
a. In- en uitlading, alsmede het vervoer van apparatuur en onderdelen door derden geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
c. Vervoer door Amtec geschiedt voor rekening en risico van Amtec tot een maximum van f.50.000,- per apparaat. Vervoer van apparaten van meer dan f.50.000,- geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij.
b. De wederpartij is gehouden de geleverde goederen in ontvangst te nemen. Indien zij dit weigert is zij zonder verdere ingebrekestelling in verzuim. Amtec is dan gerechtigd de desbetreffende zending voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan.

8. Aansprakelijkheid
a. In geval van, door Amtec zelf vastgestelde, toerekenbare tekortkoming is Amtec gehouden de daaruit ontstane schade te vergoeden.
b. De aansprakelijkheid van Amtec gaat nooit verder dan vervanging en/of reparatie van beschadigde onderdelen.
c. Amtec is nooit gehouden tot vergoeding van enige schade van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, schade aan roerende en/of onroerende zaken, danwel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden.
d. In ieder geval is Amtec niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan of veroorzaakt door het gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de wederpartij het heeft aangeschaft.
e. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat de wederpartij deze schade binnen drie werkdagen schriftelijk aan Amtec meldt.

9. Garantie
a. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geeft Amtec drie maanden garantie op de door haar geleverde goederen, op de door haar verrichte werkzaamheden, zowel terzake van door haar geleverde, gereviseerde, apparatuur als op door haar in opdracht van de wederpartij verrichte reparaties.
b. Op van derden betrokken apparaten of onderdelen wordt door Amtec niet langer garantie verleend, dan deze derdeleverancier aan Amtec verleent.
c. Door de wederpartij geconstateerde gebreken aan door Amtec gerepareerde apparatuur, welke gebreken niet met de betreffende reparatie verband houden, vallen niet onder de garantie. Reparatie komt volledig voor rekening van de wederpartij.
d. Klachten met betrekking tot verrichte reparaties dienen binnen drie werkdagen na aflevering ter kennis van Amtec te worden gebracht. Indien Amtec de klacht gegrond verklaart volgt herstel in onderling overleg en voor rekening van Amtec.
e. De verplichtingen van de wederpartij worden door het indienen van een klacht niet opgeschort.
f. De garantie vervalt, indien door de wederpartij en/of door hem ingeschakelde derden, op ondeskundige wijze gebruik wordt gemaakt van het geleverde en/of gerepareerde.

10. Overmacht
a. Amtec is niet aansprakelijk voor vertraging in de aflevering danwel produktie ten gevolge van omstandigheden buiten haar macht, waaronder handelingen of nalatigheden van de wederpartij, leveranciers, maatregelen van de overheid, stakingen danwel enig ander van buiten komend onheil.
b. Een vooraf overeengekomen leveringstermijn wordt in geval van overmacht verlengd met de termijn dat de overmachtstoestand heeft geduurd.
c. Indien nakoming blijvend onmogelijk wordt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.

11. Eigendomsvoorbehoud
a. Geleverde goederen blijven het eigendom van Amtec tot het moment waarop alle krachtens overeenkomst verrichte leveranties en werkzaamheden c.q. nog te verrichten leveranties en werkzaamheden zijn betaald, met inbegrip van rente en kosten.
b. In geval van sursťance van betaling, faillissement, opschorting van betaling, liquidatie van de wederpartij, is Amtec gerechtigd de opdracht zonder ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren en het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te vorderen. De vordering op de wederpartij is in deze gevallen direct en volledig opeisbaar.
c. De goederen kunnen door de wederpartij in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en strekken evenmin tot zekerheid voor een vordering van een derde.
d. Tot zekerheid voor correcte betaling van alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook, verkrijgt Amtec bovendien bezitloos pandrecht op al die goederen waarin de door Amtec geleverde zaken zijn verwerkt, danwel daarvan deel uitmaken. De door de wederpartij getekende opdracht en de daarop volgende schriftelijke acceptatie door Amtec gelden als onderhandse akte als bedoeld in de wet.

12. Betaling
a. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling contant bij aflevering te geschieden zonder enige korting, of middels storting of overmaking op een door Amtec aangewezen bank- of girorekening en wel binnen dertig dagen na factuurdatum.
b. Indien betaling niet binnen de in het vorige lid vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de vervaldatum een rente van 1 1/2 % per maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
c. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15 % van het door de wederpartij verschuldigde bedrag, met een minimum van f.75,- exclusief b.t.w.

13. Toepasselijk recht
a. Op alle door Amtec aangegane overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing
b. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het Arrondissement waar Amtec gevestigd is, tenzij de Kantonrechter bevoegd is.