ALGEMENE VOORWAARDEN VIDEOTEC

1. Algemeen
a. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van iedere overeenkomst die met VideoTec wordt gesloten.
b. Deze voorwaarden prevaleren ten alle tijde boven door de wederpartij gehanteerde voorwaarden.
c. Afwijkende bepalingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk te zijn overeengekomen.

2. Aanbiedingen
a. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
b. Alle offertes en prijsopgaven zijn exclusief omzetbelasting, tenzij anders is vermeld.
c. Een aanbieding c.q. offerte heeft een geldigheidsduur van dertig dagen.
d. Het doen van een aanbieding respectievelijk het uitbrengen van een offerte verplicht VideoTec niet tot het accepteren van een order.

3. Totstandkoming overeenkomst
a. Een overeenkomst met VideoTec komt pas tot stand nadat VideoTec de opdracht schriftelijk heeft aanvaard dan wel heeft bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
b. Later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden VideoTec slechts als deze door VideoTec schriftelijk zijn bevestigd.
c. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij voldoende kredietwaardig blijkt te zijn voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.
d. VideoTec is gerechtigd om bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens tot presteren over te gaan, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan de betalingsverplichting als aan de overige verplichtingen wordt voldaan.

4. Verhuur/uitleen apparaten
a. VideoTec is gehouden het gehuurde/in bruikleen verstrekte in goede staat ter beschikking te stellen.
b. De huurder/bruiklener is verplicht het gehuurde/geleende in goede staat te houden.
c. De normale kosten, die met het gebruik samenhangen, zijn voor rekening van de huurder/bruiklener.
d. Het is de huurder/bruiklener verboden een ander gebruik van de gehuurde/geleende apparatuur/apparaat te maken dan het doel waarvoor de apparatuur/apparaat bestemd is.
e. De huurder/bruiklener is aansprakelijk voor schade die door schuld of risico van de huurder/bruiklener is ontstaan.
f. De huurder is verplicht de huurprijs op het overeengekomen tijdstip te voldoen. Bij gebreke hiervan is VideoTec gerechtigd de huurovereenkomst per aangetekende brief te ontbinden. De huurder is verplicht het gehuurde terstond ter beschikking van VideoTec te stellen.
g. Bij het einde van de huur-/bruikleenovereenkomst is de huurder/bruiklener verplicht het gehuurde/geleende in goede staat ter beschikking van VideoTec te stellen.

5. Test
a. Andere dan de normale, vanwege VideoTec uitgevoerde, tests geschieden voor rekening van de wederpartij.

6. Levering
a. Vanaf het moment van sluiting van de koopovereenkomst, is het gekochte voor risico van de wederpartij. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt levering aan het huis/zaakadres van de wederpartij. Franco-levering geschiedt alleen indien en voorzover dit door VideoTec met de wederpartij is overeengekomen en op de factuur of anderszins wordt aangegeven.
b. De wederpartij is verplicht het geleverde terstond bij de aflevering, doch in ieder geval binnen drie werkdagen na aflevering, op eventuele tekorten en/of beschadigingen te controleren.
c. Eventuele tekorten en/of beschadigingen van het geleverde dient de wederpartij op de afleveringsbon, de factuur en/of op de vervoersdocumenten te laten vermelden, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt het geleverde te hebben goedgekeurd. Nadien binnengekomen klachten zullen niet meer in behandeling worden genomen.
d. VideoTec is gerechtigd om te leveren in gedeeltes, welke VideoTec afzonderlijk kan factureren.
e. Opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

7. Vervoer
a. In- en uitlading, alsmede het vervoer van apparatuur en onderdelen door derden geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
c. Vervoer door VideoTec geschiedt voor rekening en risico van de klant tot een maximum van f.50.000,- per apparaat. Vervoer van apparaten van meer dan f.50.000,- geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij.
b. De wederpartij is gehouden de geleverde goederen in ontvangst te nemen. Indien zij dit weigert is zij zonder verdere ingebrekestelling in verzuim. VideoTec is dan gerechtigd de desbetreffende zending voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan.

8. Aansprakelijkheid
a. In geval van, door VideoTec zelf vastgestelde, toerekenbare tekortkoming is VideoTec gehouden de daaruit ontstane schade te vergoeden.
b. De aansprakelijkheid van VideoTec gaat nooit verder dan vervanging en/of reparatie van beschadigde onderdelen.
c. VideoTec is nooit gehouden tot vergoeding van enige schade van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, schade aan roerende en/of onroerende zaken, danwel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden.
d. In ieder geval is VideoTec niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan of veroorzaakt door het gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de wederpartij het heeft aangeschaft.
e. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat de wederpartij deze schade binnen drie werkdagen schriftelijk aan VideoTec meldt.

9. Garantie
a. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geeft VideoTec drie maanden garantie op de door haar geleverde goederen, op de door haar verrichte werkzaamheden, zowel terzake van door haar geleverde, gereviseerde, apparatuur als op door haar in opdracht van de wederpartij verrichte reparaties.
b. Op van derden betrokken apparaten of onderdelen wordt door VideoTec niet langer garantie verleend, dan deze derdeleverancier aan VideoTec verleent.
c. Door de wederpartij geconstateerde gebreken aan door VideoTec gerepareerde apparatuur, welke gebreken niet met de betreffende reparatie verband houden, vallen niet onder de garantie. Reparatie komt volledig voor rekening van de wederpartij.
d. Klachten met betrekking tot verrichte reparaties dienen binnen drie werkdagen na aflevering ter kennis van VideoTec te worden gebracht. Indien VideoTec de klacht gegrond verklaart volgt herstel in onderling overleg en voor rekening van VideoTec.
e. De verplichtingen van de wederpartij worden door het indienen van een klacht niet opgeschort.
f. De garantie vervalt, indien door de wederpartij en/of door hem ingeschakelde derden, op ondeskundige wijze gebruik wordt gemaakt van het geleverde en/of gerepareerde.

10. Overmacht
a. VideoTec is niet aansprakelijk voor vertraging in de aflevering danwel produktie ten gevolge van omstandigheden buiten haar macht, waaronder handelingen of nalatigheden van de wederpartij, leveranciers, maatregelen van de overheid, stakingen danwel enig ander van buiten komend onheil.
b. Een vooraf overeengekomen leveringstermijn wordt in geval van overmacht verlengd met de termijn dat de overmachtstoestand heeft geduurd.
c. Indien nakoming blijvend onmogelijk wordt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.

11. Eigendomsvoorbehoud
a. Geleverde goederen blijven het eigendom van VideoTec tot het moment waarop alle krachtens overeenkomst verrichte leveranties en werkzaamheden c.q. nog te verrichten leveranties en werkzaamheden zijn betaald, met inbegrip van rente en kosten.
b. In geval van sursťance van betaling, faillissement, opschorting van betaling, liquidatie van de wederpartij, is VideoTec gerechtigd de opdracht zonder ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren en het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te vorderen. De vordering op de wederpartij is in deze gevallen direct en volledig opeisbaar.
c. De goederen kunnen door de wederpartij in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en strekken evenmin tot zekerheid voor een vordering van een derde.
d. Tot zekerheid voor correcte betaling van alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook, verkrijgt VideoTec bovendien bezitloos pandrecht op al die goederen waarin de door VideoTec geleverde zaken zijn verwerkt, danwel daarvan deel uitmaken. De door de wederpartij getekende opdracht en de daarop volgende schriftelijke acceptatie door Matchframe gelden als onderhandse akte als bedoeld in de wet.

12. Betaling
a. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling contant bij aflevering te geschieden zonder enige korting, of middels storting of overmaking op een door VideoTec aangewezen bank- of girorekening en wel binnen dertig dagen na factuurdatum.
b. Indien betaling niet binnen de in het vorige lid vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de vervaldatum een rente van 1 1/2 % per maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
c. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15 % van het door de wederpartij verschuldigde bedrag, met een minimum van f.75,- exclusief b.t.w.

13. Toepasselijk recht
a. Op alle door VideoTec aangegane overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing
b. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het Arrondissement waar VideoTec gevestigd is, tenzij de Kantonrechter bevoegd is.